WordCamp Gdansk

Visit Website →
Date October 11–12, 2012 Location
Doki 1, Gdansk, Poland
About

This year’s WordCamp is the third conference in Poland dedicated to WordPress. This year, we meet in Gdansk, within the historic site of Gdansk Shipyard, where Lech Walesa and the shipyard workers began the overthrow of communism in Eastern Europe.

The meeting’s aim is to provide essential knowledge for handling the application. The conference participants have the opportunity to get to know important tricks useful in creating web pages, as well as familiarize themselves with different case studies. WordCamp 2012 is a meeting of two sides of people – those interested in the application, and the specialists, who use it on a daily basis and wish to share their established solutions.

The conference features appearances by Polish experts who specialize in working with WordPress. The invited speakers will share their knowledge with the participants from a purely technical standpoint, as well as tackle issues concerning interface design, usability and ways of monetizing WordPress.

Tegoroczny WordCamp jest trzeci± w Polsce konferencja po¶wiêcon± WordPressowi. W tym roku spotykamy siê w Gdañsku w historycznym miejscu, jakim jest Stocznia Gdañska. To tutaj Lech Wa³êsa i stoczniowcy rozpoczêli obalanie komunizmu na terenie Europy wschodniej.

Spotkanie ma na celu przekazanie istotnej wiedzy odno¶nie pos³ugiwania siê aplikacj±. Dziêki konferencji uczestnicy maj± szansê na poznanie istotnych tricków przydatnych w tworzeniu stron, a tak¿e zapoznaniu siê z ró¿nymi case study. WordCamp 2012 to spotkanie dwóch stron ludzi – zainteresowanych aplikacj± oraz specjalistów u¿ywaj±cych jej na co dzieñ i chc±cych podzieliæ siê wypracowanymi rozwi±zaniami.

Na konferencji wyst±pi± Polscy eksperci specjalizuj±cy siê w pracy z systemem WordPress. Zaproszeni prelegenci podziel± siê z uczestnikami swoj± wiedz± zarówno czysto techniczn±, jak i podejm± tematykê zwi±zan± z projektowaniem interfejsów, u¿yteczno¶ci± czy sposobami zarabiania na WordPressie.


WordCamp Gdansk